Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/certe/domains/politycznie.eu/public_html/wp-content/plugins/rss-post-importer/app/classes/front/class-rss-pi-front.php on line 205
 

Jak uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa w Polsce

Podaj dalej!

Poświadczenie bezpieczeństwa – dokument tworzony w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych umożliwiający danej osobie dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności (patrz: art. 5 ustawy). Wystawienie poświadczenia bezpieczeństwa odbywa się po przeprowadzeniu przez służby ochrony państwa (ABW lub SKW) oraz pełnomocnika ochrony szczegółowego postępowania sprawdzającego.

Poświadczenie bezpieczeństwa

Poświadczenie bezpieczeństwa – dokument tworzony w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych umożliwiający danej osobie dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności (patrz: art. 5 ustawy). Wystawienie poświadczenia bezpieczeństwa odbywa się po przeprowadzeniu przez służby ochrony państwa (ABW lub SKW) oraz pełnomocnika ochrony szczegółowego postępowania sprawdzającego. Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:

1) 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “poufne”;

2) 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “tajne”;

3) 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “ściśle tajne”. (art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r.).

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o niższej klauzuli tajności (art. 29 ust. 4). link https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bw … %C5%84stwa

Postępowanie sprawdzające (ochrona informacji niejawnych)

Postępowanie sprawdzające – czynności i sprawdzenia mające na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Postępowanie rozpoczyna się od wypełnienia przez osobę ankiety bezpieczeństwa osobowego. W zależności od stanowiska lub zleconej pracy, o które ubiega się dana osoba, przeprowadza się postępowanie sprawdzające: zwykłe – przy stanowiskach i pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne poszerzone – przy stanowiskach i pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub ściśle tajne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna i Służba Więzienna przeprowadzają samodzielne postępowania sprawdzające wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w tych organach oraz pełniących służbę lub zatrudnionych w tych organach i służbach. Postępowanie sprawdzające kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa, umorzeniem lub odmową wydania takiego poświadczenia. link https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%9 … niejawnych
Ochrona Informacji niejawnych BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE Wzór ankiety bezpieczeństwa osobowego Zgłoszenie udziału w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych Warunki szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez ABW Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego Formularz oceny środków bezpieczeństwa fizycznego BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Wniosek WA-01 Wniosek WE-01 Wniosek WE-01-K Wniosek WK-01-T Wniosek WK-01-Z Wniosek WS-01 “Rozmiar załączonych map/szkiców nie może przekraczać formatu A3 w przeciwnym razie wniosek zostanie odesłany bez rozpatrzenia do wnioskodawcy” Wniosek WUN-01 Wniosek WB-01 Wykaz certyfikatów ochrony kryptograficznej wydanych przez ABW Polityka kryptograficzna Zarządzenie nr 45 Szefa ABW (badania i certyfikacja) Kwestionariusz rozpączęcia akredycji Oświadczenie o udzieleniu akredytacji Oświadczenie o doborze środków bezpieczeństwa fizycznego MONITOROWANIE IMPORTU TOWARÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA WYKORZYSTYWANYCH W TELEKOMUNIKACJI LUB DO OCHRONY INFORMACJI Formularz zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania
link https://www.abw.gov.pl/pl/pobierz/ochro … wnych.html
Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego państwa niezbędnym jest objęcie pewnych istotnych dla jego funkcjonowania informacji ograniczeniem dostępu. W tym celu tworzy się system ochrony informacji, które nie są powszechnie jawne. Głównym aktem prawnym, który określa zasady i organizację systemu ochrony informacji niejawnych w Polsce jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwana dalej „ustawą”, która zastąpiła regulację o tej samej nazwie z 1999 r. Realizacja przez ABW zadań nałożonych przez przepisy ustawy ma głównie charakter prewencyjny, wynikający z nierepresyjnej filozofii systemu ochrony informacji niejawnych, zgodnego z wypracowanymi przez lata w krajach o ugruntowanej strukturze demokratycznej standardami. Koncentracja na działaniach systemowych, opartych na zapobieganiu i minimalizowaniu zagrożeń w tym obszarze, ma na celu skuteczne zapobieganie przypadkom ujawniania informacji niejawnych podmiotom do tego nieuprawnionym, a gdy do takiego przypadku dojdzie – na precyzyjne ustalenie osób za to odpowiedzialnych i uzupełnianie systemu o wnioski wynikające z wykrytych nieprawidłowości. Dostrzegalne w przestrzeni społecznej działania ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych są realizowane w dwóch zasadniczych obszarach: nadzorze nad systemem ochrony informacji niejawnych, który realizowany jest przez funkcjonariuszy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Wydziałów Ochrony Informacji Niejawnych w Delegaturach ABW i w bezpieczeństwie teleinformatycznym, które to zadania realizuje Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Na system ochrony informacji niejawnych składają takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo osobowe, szkolenia, bezpieczeństwo przemysłowe, ewidencje, przechowywanie i udostępnianie akt postępowań sprawdzających, kancelarie tajne i środki bezpieczeństwa fizycznego, ochrona informacji niejawnych międzynarodowych. Z uwagi na obszerność oraz różnorodność materii za zasadne uznano wykorzystanie i rozwinięcie formuły FAQ (ang. Frequently Asked Questions), czyli przedstawienie informacji na temat systemu ochrony informacji niejawnych za pomocą zbioru często zadawanych lub potencjalnych pytań i odpowiedzi na nie. Zastosowanie takiej formuły przedstawienia zagadnień z zakresu nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych umożliwia łatwiejsze odnalezienie poszukiwanych informacji i wyjaśnień zarówno przez osoby, które są związane zawodowo z informacjami niejawnymi jak i z innych względów zainteresowane tematem. Umożliwia także stałe i łatwe aktualizowanie zasobu informacyjnego strony, co jest szczególnie istotne na początku obowiązywania ustawy, która wprowadziła wiele nowych rozwiązań i w sytuacji braku nowych aktów wykonawczych.
  link https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-n … ZENIE.html Zatrudnienie do pracy na stanowisku, z którym wiąże się dostęp do informacji niejawnych, może nastąpić jedynie po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego oraz po przeszkoleniu pracownika w zakresie ochrony tych informacji Stanowiska oraz rodzaje prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, określa kierownik danej jednostki. Wyznacza się je odrębnie dla każdej z klauzuli tajności. Oznacza to, że odrębnie należy wskazać te stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp do informacji objętych tajemnicą służbową, a odrębnie te, z którymi może się łączyć dostęp do informacji objętych tajemnicą państwową. link https://www.rp.pl/artykul/310944-Jak-uz … nstwa.html
Każde postępowanie charakteryzuje się innymi elementami. Pierwsze sprowadza się w zasadzie do weryfikacji podanych w ankiecie informacji. Drugie poszerzone jest o wywiad w miejscu zamieszkania, rozmowę z przełożonymi czy sprawdzenie obrotów i stanu na rachunku bankowym. W trzecim, poza czynnościami wykonywanymi w postępowaniu zwykłym i poszerzonym, przeprowadza się obligatoryjnie: rozmowę z osobą sprawdzaną oraz rozmowy z trzema wskazanymi przez nią osobami – w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa oraz uzyskania na jej temat innych informacji potrzebnych do ustalenia, czy daje ona rękojmię zachowania tajemnicy. Maksymalnie na dziesięć lat Zakończoną pozytywnym wynikiem weryfikację potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Upoważnia ono osobę w nim wymienioną do dostępu do informacji niejawnych, a także do informacji oznaczonych klauzulami niższymi. Pamiętać jednak należy, że [b]posiadanie dokumentu uprawniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” nie oznacza prawa dostępu do wszelkich możliwych informacji tak oznaczonych, a jedynie do tych, które są konieczne do wykonywania określonej pracy. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” upoważnia równocześnie do dostępu do informacji o klauzuli „tajne” przez siedem lat i informacji o klauzuli „poufne” albo „zastrzeżone” przez dziesięć lat. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne upoważnia równocześnie do dostępu do informacji o klauzuli „poufne” albo „zastrzeżone” przez dziesięć lat. [ramka][b]Weryfikacja uprawnień. Kolejne postępowanie sprawdzające przeprowadza się na co najmniej sześć miesięcy przed terminem wygaśnięcia ważności poświadczenia bezpieczeństwa. Osoba, której certyfikat wygasa, powinna wypełnić stosowną ankietę, a jej przełożony wystąpić z odpowiednim wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego. Weryfikację przeprowadza się co: dziesięć lat – w przypadku postępowania zwykłego, siedem lat – w przypadku postępowania poszerzonego i pięć lat – w przypadku postępowania specjalnego.
Procedura taka dotyczy także pracowników ochrony.

Praca w NIK

Kompetentna, zdolna i zaangażowana kadra pracownicza to główny cel polityki kadrowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jeśli mają Państwo odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie to NIK czeka właśnie na Państwa. Informacje o aktualnych naborach publikujemy na naszej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej NIK. link https://www.nik.gov.pl/praca-w-nik/
Praca w NIK to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Izba mając świadomość swojej misji wobec państwa, dokłada wszelkich starań, aby realizujący ją pracownicy spełniali najwyższe wymagane standardy. Dlatego pracownicy rekrutowani do NIK powinni wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i zdolnościami oraz posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. W ogłoszeniu podawane są informacje o wykazie wolnych stanowisk wraz z ich opisem, wymagania dla kandydata aplikującego na konkretne stanowisko, termin i sposób składania dokumentów.
W tym momencie nie jest prowadzony nabór na stanowiska kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
Oświadczenie Prezesa NIK 04 GRUDNIA 2019 12:01 wobec pojawiających się w mediach różnych doniesień związanych z moją działalnością, ale przede wszystkim powodowany troską o przyszłość Najwyższej Izby Kontroli pragnę oświadczyć, że byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK. Z przykrością stwierdziłem jednak, że moja osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej. Najwyższa Izba Kontroli jest jednym z najważniejszych urzędów państwowych, który cieszy się niekłamanym autorytetem. Jako prezes Izby nie mogę pozwolić, by stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów. Nie! Na to zgody nie będzie! Pragnę podkreślić, że zostałem powołany na urząd prezesa NIK z zachowaniem wszystkich procedur. Tylko stabilne kierownictwo jest w stanie zapewnić prawidłową pracę Izby i wypełnianie jej konstytucyjnych obowiązków. Nigdy nie mówiłem o sobie, że jestem człowiekiem wolnym od błędów. Nie podkreślałem działalności w opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80. Wręcz przeciwnie, kiedy odrodziła się Rzeczpospolita stałem się lojalnym i rzetelnym urzędnikiem pracującym dla dobra Ojczyzny. Nie wikłałem się również w partyjne rozgrywki. Dziś pojawiły się wątpliwości związane z moją przeszłością. Uważam je za kłamliwe i krzywdzące. Deklaruję, że jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych i wyjaśnić wszelkie ich wątpliwości. Jeśli zajdzie taka potrzeba jestem gotów zrzec się immunitetu prezesa NIK. Jednocześnie będę zdecydowanie stawał w obronie mojego dobrego imienia i mojej rodziny. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli z jej stuletnią historią wpisała się w tradycję państwa polskiego, cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Moim zadaniem, jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania Izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Przypominam, że podwaliny pod nowoczesną ideę niezależnej kontroli państwowej położył już w latach 90. prezes Izby śp. Lech Kaczyński. W pełni zgadzam się z taką filozofią funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez Parlament misję. Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować za liczne e-maile, telefony ze słowami wsparcia i otuchy od wielu Polaków. Marian Banaś Prezes Najwyższej Izby Kontroli
link https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/oswi … 22019.html
29.11.2019

CBA zawiadamia prokuraturę po kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia

Dzisiaj rano Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienie jest wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia prowadzonej przez Biuro. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli. link https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4276, … nasia.html
Dzisiaj rano Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienie jest wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia prowadzonej przez Biuro. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli. 28 listopada 2019 roku CBA zakończyło procedurę kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, składanych przez niego w latach 2015-2019. Kontrola wykazała nieprawidłowości, które – w ocenie CBA – uzasadniają skierowanie sprawy do prokuratury. W toku czynności pokontrolnych opisanych w art. 45 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kontrolowany Marian Banaś złożył 23 października 2019 roku zastrzeżenia do ustaleń CBA. Zastrzeżenia te zostały w całości odrzucone przez Biuro, o czym kontrolowany został poinformowany 28 listopada 2019 roku. W związku z ustaleniami kontroli 29 listopada 2019 roku CBA skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. W zawiadomieniu CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu. Wydział Komunikacji Społecznej, CBA
CBA prowadzi takie działania.

ABW też sprawdza Mariana Banasia

2019-12-04 W poniedziałek 2 grudnia rozpoczęło się postępowanie sprawdzające Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące prezesa NIK Mariana Banasia – przekazał PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Chodzi o poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych. link https://www.bankier.pl/wiadomosc/ABW-te … 84405.html
Żaryn odniósł się tak do podanych w środę wieczorem informacji Radia RMF FM, że ABW rozpoczęła kontrolne postępowanie sprawdzające dotyczące poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych prezesa NIK i że efektem wszczęcia tego postępowania jest brak dostępu Mariana Banasia do tajemnic państwowych. Według RMF FM Banaś ma poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do tajemnic o najwyższych klauzulach od 18 lat; dwukrotnie certyfikaty mu przedłużano, a teraz, w związku z kontrolą, ma zawieszony dostęp do tajemnic. Banaś – podało RMF FM – nie ma możliwości zapoznawania się z informacjami, które są opatrzone klauzulami niejawności, a takie informacje są wykorzystywane przez kontrolerów NIK; to wyklucza go z nadzorowania ich pracy. RMF FM podało, że procedurę wszczęto na podstawie informacji własnych agencji ABW oraz w związku z raportem pokontrolnym CBA dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. Podstawą wszczęcia śledztwa są trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które wpłynęły do białostockiej prokuratury: od grupy posłów opozycji m.in. posła Jana Grabca (KO), Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które przeprowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych Banasia. W zamieszczonym środę na stronie NIK oświadczeniu wideo Banaś powiedział, że był gotów złożyć rezygnację z funkcji prezesa NIK, ale stał się przedmiotem brutalnej gry politycznej. Oświadczył, że NIK jest jednym z najważniejszych urzędów państwowych a on jako prezes Izby nie może pozwolić, by “stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów”. Zapowiedział, że będzie kontynuował misję prezesa NIK w poczuciu odpowiedzialności. Zadeklarował zarazem, że jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych, a jeśli zajdzie potrzeba zrzec się immunitetu przysługującego prezesowi NIK. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych “w przypadku gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadza się kontrolne postępowanie sprawdzające”. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa – stanowi ustawa – kontrolne postępowanie sprawdzające może zostać przeprowadzone przez ABW albo SKW. O wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego zawiadamia się: kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę uprawnioną do obsady stanowiska; pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej; osobę sprawdzaną. Ustawa stanowi, że po otrzymaniu zawiadomienia, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska uniemożliwia osobie sprawdzanej dostęp do informacji niejawnych. Kontrolne postępowanie sprawdzające kończy się: decyzją o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa; poinformowaniem o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto tym postępowaniem, z jednoczesnym potwierdzeniem dalszej jej zdolności do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez nią poświadczeniu bezpieczeństwa lub decyzją o umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie to nie zostanie zakończone przed upływem 12 miesięcy od dnia jego wszczęcia. (PAP) pś/ mok/
Tutaj idzie mi o tryb procedur. Prowadzi się je z urzędu przed objęciem stanowiska. Cyklicznie w trakcie sprawowania urzędu. Podobnie jest w przypadku pracowników ochrony.

Procedury

Podczas najbliższego posiedzenia komisji ds. służb specjalnych minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformuje o działaniach służb ws. prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. 04.12.2019 rok link https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/po … spartandhp
Decyzja w tej sprawie miała zapaść podczas Konwentu Seniorów. Poinformował o niej za pośrednictwem Twittera szef klubu KO Borys Buska. “Podczas Konwentu Seniorów ustaliliśmy, że na najbliższym posiedzeniu sejmowej komisji ds. służb specjalnych min. Mariusz Kamiński złoży wyjaśnienia dot. działania służb w sprawie Mariana Banasia” – napisał poseł. “Potem decyzja co do informacji na posiedzeniu Sejmu” – dodał. Przypomnijmy, że w opublikowanym dziś oświadczeniu prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował, iż był skłonny podać się do dymisji, jednak zmienił zdanie. Jak podkreślił “z przykrością” stwierdził, że jego “osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej” oraz że “jako prezes Izby nie może pozwolić, by stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów”. W ubiegłym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienie jest związane z wynikami kontroli jego oświadczeń majątkowych. CBA wskazało na podejrzenie złożenia przez Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz niedokumentowanych źródeł dochodu. To już drugie zawiadomienie ws. prezesa NIK. Wcześniej swoje złożył generalny inspektor informacji finansowej (GIIF).

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

link https://www.gov.pl/web/finanse/generaln … finansowej
GIIF (będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów) jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (o ile został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów). Zadania GIIF są określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, ze zm.). W realizacji swoich zadań ustawowych GIIF jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. GIIF wraz z Departamentem jest uważany za jednostkę analityki finansowej, zdefiniowaną w przepisach Unii Europejskiej. Generalny Inspektor Informacji Finansowej: Piotr Dziedzic
Mechanizmy bezpieczeństwa w państwie.

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Auta bez prawa jady? Legalność w Polsce

śr Gru 9 , 2020
Pewna osoba zainteresowała nas tematem tak zwanych microcarów czyli czterokołowców lekkich klasyfikowanych w kategorii l6e – waga poniżej 350 i prędkość ograniczona do 45 km na godzinę. Na aukcjach można znaleźć informacje ze można nimi jeździć na podstawie dowodu osobistego. Czy to prawda?